درباره دانشکده

دانشگاه کوثر بجنورد

دانشگاه کوثر بجنورد

 

اخبار

کسب عنوان بازیکن برتر نرجس مزینانی

کسب عنوان بازیکن برتر نرجس مزینانی

کسب عنوان بازیکن برتر نرجس مزینانی

کسب عنوان بازیکن برتر نرجس مزینانی
 
 
نرجس مزینانی دانشجوی رشته اپتیک و لیزر دانشگاه کوثر عنوان بازیکن برتر مسابقات والیبال هفته تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه های بجنورد را کسب کرد

با آرزوی موفقیت های بیشتر برای این دانشجوی ورزشکار


# هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد
 
اداره تربیت بدنی دانشگاه کوثر