معرفی معاونت

 ***معاونت دانشجویی***

حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه یکی از مهمترین و فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه در حوزه خدمات رفاهی دانشجویان می باشد، برنامه ریزی، نظارت و اجرای برنامه های متعدد در راستای ارائه خدمات بهتر رفاهی به دانشجویان اعم از امور بهداشتی ، سلامت ، تغذیه، خوابگاه ، انواع وام ها ، بیمه ها ، مراکز خدماتی ، سرویس ایاب و ذهاب ، ورزشی ، درمان و مشاوره به دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی و سایر ماموریت های درون و برون سازمانی که به تشخیص مقامات مسئول واگذار می گردد از طریق واحدهای سازمانی ذیربط با شرح وظایفی مشخص و برخوردار از تشکیلات سازمانی وظایف محوله را عملیاتی می نماید.

 

 

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی  پست الکترونیک  تلفن  
مژگان میرحسینی   معاون دانشجویی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

mmirhoseinif@kub.ac.ir

 

داخلی