کمیسیون بررسی موارد خاص

  • کارکنان کمیسیون بررسی موارد خاص
  • آیین نامه اجرایی کمیسیون
  • مراحل ثبت تقاضا و ایجاد پرونده در کمیسیون
  1. مراجعه حضوری به کارشناس کمیسیون موارد خاص (خانم صابر اتاق 309)
  2. واریز فیش به شماره حساب دانشگاه جهت ثبت تقاضا در کمیسیون
  3. مراجعه به آموزش جهت اخذ کارنامه و تکمیل فرم کمیسیون
  4. مراجعه به مدیر گروه یا استاد راهنما
  5. مراجعه حضوری به کارشناس مشاوره مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
  6. تکمیل کلیه مدارک مبنی بر ایجاد خلل در تحصیل دانشجو

جهت دریافت آیین نامه کمیسیون بررسی موارد خواص از اینجا دریافت نمایید.