شورای بررسی موارد خاص

.

کلیه درخواست های دانشجویی دانشگاه کوثر بجنورد بایستی از طریق سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir/   ارسال گردد و مدارک موجود نیز بایستی پیوست گردد.

مراحل لازم جهت پیگیری درخواست به شکل زیر است:

  1. ثبت درخواست و ارسال مدارک و تایید
  2. تایید درخواست توسط کارشناس آموزش مربوطه 
  3. پیگیری تا تایید در سامانه سجاد توسط کارشناس کمیسیون موارد خواص ( شماره تماس 05832414611 داخلی 145)
  4. پیگیری تا تایید در سامانه سجاد توسط کارشناس مشاوره مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی 
  5. پیگیری تا تایید در سامانه سجاد توسط کارشناس بهداشت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
  6. پرداخت اینترنتی (فیش واریزی بایستی در سامانه سجاد پیوست درخواست گردد)

 

تمدید سنوات- تغییر رشته - انتقال و میهمان - مرخصی بدون احتساب در سنوات ۲۳۰۰۰ تومان
بازگشت به تحصیل - اخراج مشروطی ۱۱۵۰۰۰ تومان
    

 

..

...