شماره تماس های حوزه معاونت دانشجویی

مدیر امور دانشجویی داخلی 162

  • اداره رفاه و تسهیلات دانشجویی  داخلی 145
  • کارشناس امور خوابگاه ها داخلی 146
  • کارشناس امور تغذیه داخلی 146

مدیر مرکز مشاوره  داخلی 142

  • کارشناس مرکز بهداشت داخلی 126

مدیر تربیت بدنی داخلی 147

...

برای ارتباط با ما می توانید از طریق تلفن های زیر اقدام نمایید.

 

  کد بجنورد: ۰۵۸

تلفن های تماس: ۳۲۲۶۲۸۶۲-۳۲۲۶۲۸۶۳-۳۲۴۲۷۸۹۱-۳۲۴۲۷۶۴۵

شماره مستقیم دفتر ریاست:۳۲۲۶۲۴۶۱

روابط عمومی: ۳۲۲۶۲۴۵۸

فکس و دبیرخانه مرکزی: ۳۲۲۶۲۴۹۳

=============================

مسئول دفتر معاونت دانشجویی: داخلی 147

=============================

نشانی: استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان ۱۷ شهریور شمالی، کوچه شهید عبدالحسین نوریان

کد پستی: ۹۴۱۵۶۱۵۴۵۸