کارکنان اموردانشجویی

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس تصویر
1 مهندس امید دلارام مدیر دانشجویی

05832258865

داخلی142

 

2 معصومه صابر قاسم خانی کارشناس مسئول امور رفاهی و بیمه

05832414611

داخلی 145

 

3    امور تغذیه

05832414611

 داخلی 145

 

4 هما صائمیان  امور خوابگاه ها

05832414611

 داخلی 126