کارکنان اموردانشجویی

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

تصویر

1

 

مدیر دانشجویی

05832258865

داخلی142

 

2

معصومه صابر قاسم خانی

کارشناس مسئول امور رفاهی و بیمه

05832414611

داخلی 145

 

3

میترا محمدی

کارشناس وام و امور دانشجویی

05832414611

 داخلی 146

4

هما صائمیان

 امور خوابگاه ها

05832414611

 داخلی 145

5

 

امور تغذیه

0583244611

داخلی 147