کارکنان اموردانشجویی

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس تصویر
1 ابوالقاسم  باقری مدیر دانشجویی 058-32262861داخلی142

 

2 معصومه صابر قاسم خانی کارشناس مسئول امور رفاهی و بیمه 058-32262861 داخلی 145

 

     امور تغذیه 058-32262861 داخلی 145

 

     امور خوابگاه ها 058-32262861 داخلی 146