مدیر امور دانشجویی

 

 

 

نام ونام خانوادگی 

سمت 

مدرک تحصیلی

ایمیل

شماره تماس

ابوالقاسم باقری

مدیر امور دانشجویی

دکتری زبان و ادبیات عرب

ghs1358@gmail.com

 

058-32262862

داخلی 142

 

 

مدیریت دانشجویی دانشگاه یکی از مهمترین و فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه در حوزه خدمات رفاهی دانشجویان می باشد، برنامه ریزی، نظارت و اجرای برنامه های متعدد در راستای ارائه خدمات بهتر رفاهی به دانشجویان اعم از تغذیه، خوابگاه ، انواع وام ها ، بیمه ها ، مراکز خدماتی ، سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی، به دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی و بنا بر صلاحدید مقامات مسئول به سایر اقشار محترم دانشگاهی ( هیات علمی و کارمندان )به عهده این مدیریت می باشد، که از طریق 3 واحد سازمانی با شرح وظایفی مشخص و برخوردار از تشکیلات و وظایف محوله آنها را عملیاتی می نماید .
 

شرح وظایف مدیریت دانشجویی (pdf)