بازگشت به صفحه کامل

کسب عنوان بازیکن برتر نرجس مزینانی

کسب عنوان بازیکن برتر نرجس مزینانی


کسب عنوان بازیکن برتر نرجس مزینانی

 
 
نرجس مزینانی دانشجوی رشته اپتیک و لیزر دانشگاه کوثر عنوان بازیکن برتر مسابقات والیبال هفته تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه های بجنورد را کسب کرد

با آرزوی موفقیت های بیشتر برای این دانشجوی ورزشکار


# هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد
 
اداره تربیت بدنی دانشگاه کوثر