نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون محترم دانشجویی به همراه کارشناس حوزه سرای دانشجویی دانشگاه در تاریخ1400/09/29از سرای دانشجویی دانشکده علوم قرانی استان خراسان شمالی بازدید نمودند.

معاون محترم دانشجویی به همراه کارشناس حوزه سرای دانشجویی دانشگاه در تاریخ1400/09/29از سرای دانشجویی دانشکده علوم قرانی استان خراسان شمالی بازدید نمودند.


معاون محترم دانشجویی به همراه کارشناس حوزه سرای دانشجویی دانشگاه در تاریخ1400/09/29از سرای دانشجویی دانشکده علوم قرانی استان خراسان شمالی بازدید نمودند.

 

معاون محترم دانشجویی به همراه کارشناس حوزه سرای دانشجویی دانشگاه در تاریخ1400/09/29از سرای دانشجویی دانشکده علوم قرانی استان خراسان شمالی بازدید نمودند.