نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره شورای بررسی موارد خاص

درباره شورای بررسی موارد خاص


کلیه درخواست های دانشجویی دانشگاه کوثر بجنورد بایستی از طریق سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.ir/   ارسال گردد و مدارک موجود نیز بایستی پیوست گردد.

مراحل لازم جهت پیگیری درخواست به شکل زیر است:

  1. ثبت درخواست و ارسال مدارک و تایید
  2. تایید درخواست توسط کارشناس آموزش مربوطه 
  3. پیگیری تا تایید در سامانه سجاد توسط کارشناس کمیسیون موارد خواص ( شماره تماس 05832414611 داخلی 145)
  4. پیگیری تا تایید در سامانه سجاد توسط کارشناس مشاوره مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی 
  5. پیگیری تا تایید در سامانه سجاد توسط کارشناس بهداشت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی
  6. پرداخت اینترنتی (فیش واریزی بایستی در سامانه سجاد پیوست درخواست گردد)

 

تمدید سنوات- تغییر رشته - انتقال و میهمان - مرخصی بدون احتساب در سنوات ۲۳۰۰۰ تومان
بازگشت به تحصیل - اخراج مشروطی ۱۱۵۰۰۰ تومان