نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم از سراهای دانشجویی دانشگاه کوثر

بازدید دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم از سراهای دانشجویی دانشگاه کوثر


بازدید دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم از سراهای دانشجویی دانشگاه کوثر

***بازدید دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس امور دانشجویان و هیات همراه  از سراهای دانشجویی دانشگاه کوثر***