نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام اسامی کاندیداهای شورای صنفی دانشگاه کوثر بجنورد

اعلام اسامی کاندیداهای شورای صنفی دانشگاه کوثر بجنورد


اسامی نامزدهای کاندیداتوری انتخابات شورای صنفی  دانشگاه کوثر بجنورد  سال تحصیلی 1401-1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

1

طوبی اسحاقی

مهندسی کامپیوتر

8

نرگس عبدالهی شکرانلو

علوم کامپیوتر

2

انسیه جوادی

علوم کامپیوتر

9

مرضیه عبدالهی شکرانلو

علوم کامپیوتر

3

زهرا خاوری

مهندسی کامپیوتر

10

یگانه علی آبادی

علوم کامپیوتر

4

فاطمه زمانی

مهندسی کامپیوتر

11

زینب کردی

مهندسی کامپیوتر

5

هدیه شریفی

زیست شناسی سلولی مولکولی

12

زهره کنعانی

زبان عربی

6

فاطمه شفیعی علویجه

جغرافیا

13

ملیکا میان آبادی

مهندسی کامپیوتر

7

فاطمه ظلی

شیمی کاربردی

14

مدینه نوبری زوارم

شیمی کاربردی