ثبت نام مراجعه غیرحضوری دانشجویان به خوابگاه‌های تحت نظر دانشگاه